Våra villkor

Våra villkor
 
Idrottens Bingos allmänna villkor för Spelsajten
1. Allmänt
Idrottens Spel Service i Göteborg AB, org. nr 556672-2103, Mejerigatan 1, 412 76
Göteborg, info@idrottensbingo.se (”Idrottens Bingo”), tillhandahåller
sajten www.idrottensbingo.se (hädanefter kallad ”Spelsajten”).
 
Dessa allmänna villkor för användning av Spelsajten (”Allmänna Villkor”) gäller mellan Idrottens
Spel Service AB och dig som spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten. Genom att du skapar ett
spelkonto på Spelsajten, spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten godkänner du
Idrottens Spel Service AB vid var tid gällande Allmänna Villkor.
 
2. Skapande av spelkonto
När du skapar ett spelkonto på Spelsajten får du möjlighet att spela onlinebingo samt i övrigt
delta på och använda Spelsajten. För att kunna skapa ett konto måste du 1) ha fyllt 18 år, 2) vara
folkbokförd i Sverige och 3) inte stå under förvaltare. När du registrerar dig på Spelsajten kommer
dina uppgifter att kontrolleras mot Bank ID, för att se så att du uppfyller
nämnda krav för att få skapa ett spelkonto. Du är skyldig att anmäla ändringar av förhållanden
som gör att du inte längre uppfyller dessa krav för att skapa spelkonto. Anmälan av ändringar
görs till bingoteamet@idrottensbingo.se. Det är inte tillåtet att använda någon annans
personuppgifter vid registrering på Spelsajten.
 
Du får bara ha ett spelkonto på Spelsajten. Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du fortfarande logga in med Bank ID och på så sätt ändra ditt lösenord. Vid frågor välkommen att kontakta kundtjänst på bingoteamet@idrottensbingo.se, så hjälper vi dig.
 
3. Inloggning på spelsajten
När du skapar ett spelkonto på Spelsajten skapar du ett personligt användarnamn och lösenord samt verifierar dig med Bank ID. Det
är inte tillåtet att logga in på Spelsajten med någon annans användarnamn och lösenord. Du
ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn och lösenord.
Förvara aldrig uppgifter om användarnamn tillsammans med ditt lösenord. Om du misstänker att
ditt användarnamn eller lösenord har kommit obehörig tillhanda ska du omgående informera
Idrottens Spel Service AB om detta. 
 
Idrottens Spel Service AB har inget ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och ansvarar
inte heller för den eventuella skada som kan uppstå på grund av detta. Du åtar dig således fullt
ansvar för all användning av och all information som överförs genom Spelsajten med
användande av ditt spelkonto.
 
4. Insättning och uttag av kontanter på spelsajten
Du kan föra över pengar till ditt spelkonto på Spelsajten med hjälp av kontokort som tillhör dig. Idrottens Spel Service AB använder sig av Nets för att hantera överföringar av pengar till Spelsajten, varför även Nets villkor gäller för dina överföringar, se vidare om dessa www.nets.eu.
 
Uttag av pengar från Spelsajten kan ske till ett svenskt bankkonto som du anger. Begränsningar i
hur mycket pengar du kan sätta in och ta ut från Spelsajten kan förekomma och anges på
Spelsajten.
 

Idrottens Spel Service AB är ansvarigt för de innestående medlen på ditt spelkonto. Insatta medel på
spelkonton hålls avskilda från Idrottens Spel Service AB's övriga verksamheters medel. Eventuell ränta på
insatta medel tillfaller Idrottens Spel Service AB.
 
För ditt aktuella saldo, kontrollera ditt spelkonto på Spelsajten. För det fall Idrottens Spel Service AB
felaktigt har betalat pengar till ditt spelkonto har Idrottens Spel Service AB rätt att återta det felaktigt
utbetalda beloppet. Återtagande får exempelvis ske när utbetalning skett utan att du vunnit eller
om utbetalt belopp överstiger din vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo,
måste du reglera den uppkomna skulden innan du kan använda ditt spelkonto igen för spel.
 
5. Valbara begränsningar för ditt spelande på Spelsajten
Du sätter själv upp begränsningar för din möjliga användning av Spelsajten. Detta gör du när du
registrerar ditt konto och genom att i inställningarna för ditt spelkonto exempelvis ändra hur
mycket pengar du ska ha möjlighet att sätta in och ta ut samt
hur mycket tid du ska ha möjlighet att ägna åt spel på Spelsajten. Vidare kan du alltid själv
begära att ditt spelkonto ska avslutas eller att du ska stängas av från Spelsajten. Det kan du
göra genom att klicka på Spelpaus på Spelsajten, besöka din profil eller kontakta Kundtjänst på 010-250 21 00
eller bingoteamet@idrottensbingo.se. Om du vill begränsa ditt spelande gör du det genom att gå
till din profil, där du kan begränsa ditt spelande till tid eller pengar. Dessa inställningar gör
du enkelt under Min Profil.
 
6. Köp av spel
Du betalar dina spel med kontanter eller bonus som du har på ditt spelkonto. När du väl har gjort
ditt köp kan det inte ångras. Om det finns både kontanter och bonus på ditt spelkonto kommer din
bonus alltid att användas före kontanterna. Bonus kan till exempel erhållas som ett
välkomsterbjudande eller i samband med en insättning av kontanter på Spelsajten. Bonusen får
endast användas vid köp av spel på Spelsajten och den kan således inte överföras till ditt
bankkonto. Om du vinner på ett spel som köpts för din bonus kan vinsten dock överföras till ditt
bankkonto. Om du inte har använt erhållen bonus för spel inom 12 månader från det datum du
erhöll bonusen kan denna bonus återtas av Idrottens Spel Service AB. 
 
Du kan spela för högst det belopp som motsvarar ditt saldo, dvs. sammanlagd bonus och
kontanter. Då du spelar dras kostnaden för spel från ditt spelkonto. Du ansvarar för att via
Internet kontrollera att utförda transaktioner utförts på rätt sätt och att genast anmäla eventuell
avvikelse till Idrottens Spel Service på bingoteamet@idrottensbingo.se. Om du inte göra detta förlorar
du rätten att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot Idrottens Bingo. Det närmare
innehållet av och kostnaden för de spel som vid var tid erbjuds på Spelsajten, framgår på
Spelsajten.
 
7. Förlorad kontakt med spelsajten
Om du köpt ett spel på Spelsajten och du skulle förlora kontakten med Spelsajten innan du hunnit
se resultatet av spelomgången, exempelvis till följd av ett strömavbrott eller att din dator går
sönder, kommer ditt spel att rättas automatiskt och du kan vid ett senare tillfälle kontrollera
resultatet av spelomgången på ditt spelkonto.
 
8. Sociala delar och kommunikation med andra
Du är själv ansvarig för alla inlägg, bilder och
meddelanden du gör på Spelsajten och du kan själv komma att ställas till svars för dem. Idrottens
Spel Service AB granskar inte inlägg, bilder eller meddelanden innan de görs tillgängliga för andra.
Allt som görs tillgängligt av dig på Spelsajten måste följa Idrottens Spel Services riktlinjer. Det är
exempelvis inte tillåtet att skriva något som kan uppfattas som rasistiskt eller nedvärderande, och det är inte

heller tillåtet att exempelvis hota någon eller att använda svordomar. Alla former av personliga påhopp är förbjudna.

Våra bingovärdar är enskilda individer och det kan därför förekomma skillnader i bedömningar utav svar. Detta ska accepteras och synpunkter kring detta ska framföras via e-post till bingoteamet@idrottensbingo.se. Likt så om man har synpunkter på andra personers beteende i chatten ska även detta framföras via e-post. Gå inte till motangrepp i chatten. Vi uppmanar inte alkohol i samband med spel och på samma sätt uppmanar vi inte till att prata om alkohol i chatten. Tänk på att hålla en god ton i chatten. Bingovärdarna kommer att ta bort och -/eller ändra kommentarer som bryter mot våra riktlinjer och vid upprepande beteende som bryter mot dessa kan man bli avstängd från att chatta och -/eller att spela.

Idrottens Spel Service kontrollerar dagligen rapportering om otillåtna aktiviteter från våra användare och
gör även egna stickprovskontroller av Spelsajten. Idrottens Spel Service förbehåller sig rätten att ha
tillgång till ditt spelkonto för att undersöka eventuella klagomål från tredje part, samt att
säkerställa att din användning av spelkontot inte strider mot dessa Allmänna Villkor eller Idrottens
Bingos övriga riktlinjer genom att det exempelvis förekommer trakasserier, mobbning, pornografi
eller andra olagliga aktiviteter.
 
Idrottens Bingo förbehåller sig rätten att godtyckligt ta bort och/eller moderera inlägg, bilder och
meddelanden som görs på Spelsajten och som strider mot dessa Allmänna Villkor eller mot
Idrottens Spel Services övriga regler, riktlinjer och anvisningar, eller som på annat sätt kan uppfattas
som stötande eller olämpliga. Idrottens Spel Service förbehåller sig även rätten att anmäla otillåtna
inlägg och meddelanden till polismyndighet eller åklagarmyndighet samt till operatör som då kan
komma att varna dig och även stänga ner ditt internetabonnemang.
 
Idrottens Spel Service förbehåller sig rätten att skicka information till dig via de meddelandefunktioner
som finns på Spelsajten.
 
9. Otillåten aktivitet på spelsajten
När du använder Spelsajten är det din skyldighet att följa dessa Allmänna Villkor, övriga regler,
riktlinjer och anvisningar för Spelsajten, rådande lagar samt allmänt accepterade etiska och
moraliska normer. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att:
 
 - ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, reproducera, publicera, licensiera eller skapa verk som
ingår i eller härleds från Spelsajten, eller sälja vidare information, programvara, produkter,
tjänster eller liknande som ingår i eller härleds från Spelsajten
 
- till Spelsajten överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program
som riskerar att skada funktionen på Spelsajten eller någon annan egendom
 
- använda Spelsajten för olagliga aktiviteter eller för att distribuera eller publicera material som är
olagligt eller som kan upplevas som stötande
 
- publicera något material som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande
 
- använda Spelsajten i eget kommersiellt syfte, exempelvis för försäljning eller spridande av
reklam
 
- använda Spelsajten som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost
 
- försöka kringgå Spelsajtens säkerhetssystem, eller försöka skaffa dig otillåten tillgång till något
system eller nätverk som tillhör Spelsajten
 
- använda Spelsajten på ett sådant sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta
eller försämra Spelsajten eller på något annat sätt inkräkta på andra personers användning av
Spelsajten
 
10. Immateriella rättigheter och andra rättigheter
All upphovsrätt och varumärken samt andra immateriella rättigheter hänförliga till Spelsajten eller
dess spel innehas av Idrottens Bingo eller våra samarbetspartners. Du förvärvar således inte
någon rätt till dessa rättigheter genom att skapa ett spelkonto.
 
Idrottens Spel Service förbehåller sig rätten att i samband med exempelvis marknadsföring kopiera,
spara, visa upp, distribuera eller på annat sätt använda sådant material från Spelsajten som du
har lagt upp utan skyldighet att informera eller betala ersättning till dig eller till upphovsmannen.

Du ansvarar själv för att det material du lägger upp på Spelsajten, om det exempelvis används av
Idrottens Spel Service, inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Du ansvarar således för att det material
som du lägger upp på Spelsajten, och som sedan används i till exempel marknadsföringssyfte av
Idrottens Spel Service, inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Du är skyldig att hålla Idrottens Spel Service
skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av Idrottens Bingos nyttjande av det material du
lägger upp på Spelsajten.
 
11. Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för samtlig hantering av personuppgifter är Idrottens Spel Service i
Göteborg AB, org. nr 556672-2103, Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg, (”Idrottens Bingo”).
 
När du skapar ett spelkonto, spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten samtycker du
till att uppgifter som lämnats av dig i samband med ansökan om att skapa spelkonto eller som
Idrottens Spel Service erhåller därefter, behandlas för bland annat marknadsföringsändamål via post, e-
post och sms, för att framställa marknads- och kundanalyser (som kan innebära analys av dina
spelvanor), statistiska beräkningar och kundanpassade tjänster samt för beräkning av din bonus
(beräkning av bonus kan du läsa mer om på våra villkor för bonus). Exempel på personuppgifter
som vi kan komma att behandla är namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer,
användarnamn och lösenord, information som genereras om dig vid nyttjande av våra spel såsom
information om lagda spel, penningtransaktioner, tid och pengar spenderade, IP-adress samt
dator-ID. Du godkänner också att Idrottens Spel Service inhämtar uppgift om dig från tredje man, såsom
SPAR och UC, för att bland annat säkerställa att Idrottens Spel Service har korrekta kontaktuppgifter till
dig. Notera dock att det alltid är du som ansvarar för att uppgifter som finns på ”Mina sidor” på
Spelsajten är korrekta. Du samtycker också till att personuppgifter kan komma att överlåtas till
tredje man eller att de kan komma att lämnas ut när detta krävs från myndigheter eller om du
betalar via vår betaltjänst eller vinner och vill ha pengarna utbetalade till ditt bankkonto. Vid
deltagande i tävlingar eller lotterier som anordnas av Idrottens Spel Service(eller
Idrottens Bingo) samtycker du också till att Idrottens Spel Service publicerar ditt namn och i
förekommande fall bild i bl. a. resultatlistor, marknadsföring och online.
 
Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att administrera ditt spelande, spelkonto och i
övrigt för att fullgöra Idrottens Spel Service skyldigheter gentemot dig samt för att kontrollera att du inte
agerar i strid med våra Allmänna Villkor eller övriga regler, riktlinjer och anvisningar för
Spelsajten.
 
Du har alltid rätt att efter skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter som behandlas och
hur dessa hanteras. Du har rätt att en gång per år få denna information kostnadsfritt. Du har
också alltid rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Idrottens Spel Service behandlar.
 
Om du läsa mer om hur vi behandlar och bearbetar dina personuppgifter, läs
vår Integritetspolicy här. 
 
Begäran om information eller rättelse ska skickas skriftligen till Idrottens Spel Service AB,
Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg. Du har även rätt att begära att uppgifterna inte får användas för
reklam genom att ta kontakt med vår kundtjänst, tel. 010 – 250 21 00.
 
12. Avslutande av spelkonto
Idrottens Spel Service har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig spärra, stänga av
eller avsluta ditt spelkonto av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl, t ex virusangrepp, eller om du
bryter mot eller missbrukar någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, i andra regler, riktlinjer
och anvisningar för Spelsajten eller om Idrottens Spel Service har skälig grund att anta att så är fallet.
Idrottens Spel Service har även rätt att omedelbart avsluta ditt spelkonto om du inte längre uppfyller
kraven i punkt 2 ovan för att skapa ett spelkonto, eller om myndighet begär det eller om Idrottens
Spel Service av någon annan anledning inte längre bedömer att du är lämplig för att inneha ett
spelkonto.
 

Du är skyldig att ersätta Idrottens Spel Service för all direkt och indirekt skada som förorsakats Idrottens
Spel Service i samband med att du bryter mot dessa Allmänna Villkor. Brott mot eller försök till brott mot
säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. Alla försök till brott eller dataintrång polisanmäls.
 
13. Ansvarsbegräsning
Spelsajten tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i Spelsajten som
Idrottens Spel Service borde ha känt till och åtgärdat, ska Idrottens Spel Service ersätta dig för eventuell förlust
som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan
hade innestående på ditt spelkonto.
 
Idrottens Spel Service kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst, om inte
Idrottens Spel Service har agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.
 
Idrottens Spel Service ansvarar inte för:
 - skada eller fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Idrottens Spel Service,
se punkt 8 ovan
 
 - skada som kan uppstå om spel via Internet inte är möjligt på grund av driftstörning
 
- skada som uppkommit till följd av att en dragning inte kunnat genomföras på grund av lag eller
myndighets beslut
 
- skada som kan uppstå på grund av avstängning eller avslutande av ditt spelkonto,
se punkt 12 ovan
 
- skada som kan uppstå om någon obehörig använder dina uppgifter
 
- skada som uppkommit på grund av omständighet utom Idrottens Spel Services kontroll, såsom vid
arbetskonflikt (även om den är påkallad av Idrottens Spel Service), krigshändelse, sabotage,
naturkatastrof eller liknande händelse.
 
De spel och tjänster som Idrottens Spel Service erbjuder på Spelsajten kan förändras, ersättas eller tas
bort utan särskilt meddelande därom. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner du
att Idrottens Spel Service har rätt att vidta sådana åtgärder. Idrottens Spel Service ansvarar inte för eventuell
skada som uppstår på grund av att Spelsajten ändrats, ersatts eller tagits bort.
 
Det kan förekomma länkar till andra webbplatser på Spelsajten. Idrottens Spel Service ansvarar inte för
innehållet på dessa webbplatser. Du är själv ansvarig för att följa de användarvillkor och den
integritetspolicy som gäller på de länkade webbplatserna.
 
14. Ändring av villkoren
Idrottens Spel Service förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor för
Spelsajten. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de
annonserats på Spelsajten. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor
efter det att meddelande härom skickats till dig. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft fyra
(4) veckor efter att de annonserats på Spelsajten och de behöver således inte meddelas dig för
att äga giltighet.
 
15. Information och meddelanden
Dessa Allmänna Villkor finns att ta del av på Spelsajten och de kan även beställas av dig via vår
Kundtjänst på tel. 010 – 250 21 00 och e-post bingoteamet@idrottensbingo.se.
 
Du ska snarast efter ändring av din bostadsadress och/eller fakturaadress underrätta Idrottens
Spel Service skriftligen om ändringen. Anmäler du inte sådana ändrade förhållanden, ansvarar inte
Idrottens Spel Service för eventuell skada eller kostnad som du drabbas av till följd av detta.
 

Information om Idrottens Spel Service, såsom information om vinstplan, dragningstillfällen och tillstånd
finns på Spelsajten. Information om vinster meddelar Idrottens Spel Service genom officiella
dragningslistor.
 
16. Tillämplig lag och tvist
Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Allmänna Villkor.
 
Vid eventuell tvist mellan dig och Idrottens Spel Service ska vi först försöka att komma överens, och om
vi inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är
behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. I sådant fall kommer
Idrottens Spel Service att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. Om tvisten inte
avgörs av Allmänna Reklamationsnämnden, kan den istället avgöras av allmän domstol.