Våra villkor

Allmänna villkor för www.idrottensbingo.se

Allmänna villkor för Idrottens Bingo uppdaterades 21 Februari 2024.

1. Allmänt

Idrottens Spel i Sverige AB, org. nr 556672-2103, Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg, info@idrottensbingo.se, tillhandahåller sajten www.idrottensbingo.se (hädanefter kallad ”Spelsajten”).

Dessa allmänna villkor för användning av Spelsajten (”Allmänna Villkor”) gäller mellan Idrottens Spel i Sverige AB och dig som spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten. Genom att du skapar ett spelkonto på Spelsajten, spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten godkänner du Idrottens Spel i Sverige AB vid var tid gällande Allmänna Villkor.

2. Skapande av spelkonto

När du skapar ett spelkonto på Spelsajten får du möjlighet att spela onlinebingo samt i övrigt delta på och använda Spelsajten. För att kunna skapa ett konto måste du 1) ha fyllt 18 år, 2) vara folkbokförd i Sverige och 3) inte  stå under förvaltare. När du registrerar dig på Spelsajten kommer dina uppgifter att kontrolleras mot Bank ID, för att se så att du uppfyller nämnda krav för att få skapa ett spelkonto. Du är skyldig att anmäla ändringar av  förhållanden som gör att du inte längre uppfyller dessa krav för att skapa spelkonto. Anmälan av ändringar görs till bingoteamet@idrottensbingo.se. Det är inte tillåtet att använda någon annans personuppgifter vid registrering  på Spelsajten.

Du får bara ha ett spelkonto på Spelsajten. Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du fortfarande logga in med Bank ID och på så sätt ändra ditt lösenord. Vid frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på bingoteamet@idrottensbingo.se, så hjälper vi dig.

3. Inloggning på spelsajten

När du skapar ett spelkonto på Spelsajten skapar du ett personligt användarnamn och lösenord samt verifierar dig med Bank ID. Det är inte tillåtet att logga in på Spelsajten med någon annans användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn och lösenord. Förvara aldrig uppgifter om användarnamn tillsammans med ditt lösenord. Om du misstänker att ditt användarnamn eller lösenord har  kommit obehörig tillhanda ska du omgående informera Idrottens Spel Service om detta.

Idrottens Spel i Sverige har inget ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och ansvarar inte heller för den eventuella skada som kan uppstå på grund av detta. Du åtar dig således fullt ansvar för all användning av  och all information som överförs genom Spelsajten med användande av ditt spelkonto.

4. Insättning och uttag av kontanter på spelsajten

Du kan föra över pengar till ditt spelkonto på Spelsajten med hjälp av kontokort som tillhör dig. Idrottens Spel i Sverige använder sig av Nets för att hantera överföringar av pengar till Spelsajten, varför även Nets villkor  gäller för dina överföringar, se vidare om dessa www.nets.eu. Uttag av pengar från Spelsajten kan ske till ett svenskt bankkonto som du anger. Begränsningar i hur mycket pengar du kan sätta in och ta ut från Spelsajten kan  förekomma och anges på Spelsajten.

Idrottens Spel i Sverige är ansvarigt för de innestående medlen på ditt spelkonto. Insatta medel på spelkonton hålls avskilda från Idrottens Spel i Sveriges övriga verksamheters medel. Eventuell ränta på insatta medel  tillfaller Idrottens Spel i Sverige .

För ditt aktuella saldo, kontrollera ditt spelkonto på Spelsajten. För det fall Idrottens Spel i Sverige felaktigt har betalat pengar till ditt spelkonto har Idrottens Spel i Sverige rätt att återta det felaktigt utbetalda  beloppet. Återtagande får exempelvis ske när utbetalning skett utan att du vunnit eller om utbetalt belopp överstiger din vinst. Skulle ett sådant återtagande resultera i ett negativt saldo, måste du reglera den uppkomna skulden innan du kan använda ditt spelkonto igen för spel.

5. Valbara begränsningar för ditt spelande på Spelsajten

Du sätter själv upp begränsningar för din möjliga användning av Spelsajten. Detta gör du när du registrerar ditt konto och genom att i inställningarna för ditt spelkonto exempelvis ändra hur mycket pengar du ska ha möjlighet att sätta in samt hur mycket tid du ska ha möjlighet att ägna åt spel på Spelsajten. Vidare kan du alltid själv begära att ditt spelkonto ska avslutas eller att du ska stängas av från Spelsajten. Det kan du göra genom att klicka på Spelpaus på Spelsajten, besöka din profil eller kontakta Kundtjänst på 010-250 21 00 eller bingoteamet@idrottensbingo.se. Om du vill begränsa ditt spelande gör du det genom att gå till din profil, där du kan begränsa ditt spelande till tid eller pengar. Dessa inställningar gör du enkelt under Min Profil.

6. Köp av spel

Du betalar dina spel med kontanter eller bonus som du har på ditt spelkonto. När du väl har gjort ditt köp kan det inte ångras. Om det finns både kontanter och bonus på ditt spelkonto kommer din bonus alltid att användas före kontanterna. Bonusen får endast användas vid köp av spel på Spelsajten och den kan således inte överföras till ditt bankkonto. Om du vinner på ett spel som köpts för din bonus kan vinsten dock överföras till ditt bankkonto. Om du inte har använt erhållen bonus för spel inom 12 månader från det datum du erhöll bonusen kan denna bonus återtas av Idrottens Spel i Sverige AB.

Du kan spela för högst det belopp som motsvarar ditt saldo, dvs. sammanlagd bonus och kontanter. Då du spelar dras kostnaden för spel från ditt spelkonto. Du ansvarar för att via Internet kontrollera att utförda transaktioner utförts på rätt sätt och att genast anmäla eventuell avvikelse till Idrottens Spel på bingoteamet@idrottensbingo.se. Om du inte göra detta förlorar du rätten att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot Idrottens Spel i Sverige AB. Det närmare innehållet av och kostnaden för de spel som vid var tid erbjuds på Spelsajten, framgår på Spelsajten.

Maxtak för bonus på ditt spelkonto är 300 kronor. Detta innebär att du inte kan erhålla någon mer bonus om du har uppnått maxtaket. Ny bonus upp till maxtaket kan erhållas när du använt hela eller delar av befintlig bonus. Om du inte har använt erhållen bonus för spel inom 3 månader från det datum du erhöll bonusen kommer denna bonus återtas av Idrottens Bingo. 

Bonus som erhållits innan denna ändring behålls enligt tidigare villkor (max 12 månader efter att bonus erhållits).

7. Förlorad kontakt med Spelsajten

Om du köpt ett spel på Spelsajten och du skulle förlora kontakten med Spelsajten innan du hunnit se resultatet av spelomgången, exempelvis till följd av ett strömavbrott eller att din dator går sönder, kommer ditt spel att rättas automatiskt och du kan vid ett senare tillfälle kontrollera resultatet av spelomgången på ditt spelkonto.

8. Sociala delar och kommunikation med andra

Du är själv ansvarig för alla inlägg, bilder och meddelanden du gör på Spelsajten och du kan själv komma att ställas till svars för dem. Idrottens Spel i Sverige AB granskar inte inlägg, bilder eller meddelanden innan de görs tillgängliga för andra.

Allt som görs tillgängligt av dig på Spelsajten måste följa Idrottens Spel i Sverige AB's riktlinjer. Det är exempelvis inte tillåtet att skriva något som kan uppfattas som rasistiskt eller nedvärderande, och det är inte heller tillåtet att exempelvis hota någon eller att använda svordomar. Alla former av personliga påhopp är förbjudna. Våra bingovärdar är enskilda individer och det kan därför förekomma skillnader i bedömningar utav svar. Detta ska accepteras och synpunkter kring detta ska framföras via e-post till bingoteamet@idrottensbingo.se. Lika så om man har synpunkter på andra personers beteende i chatten ska även detta framföras via e-post. Gå inte till motangrepp i chatten. Vi uppmanar inte alkohol i samband med spel och på samma sätt uppmanar vi inte till att prata om alkohol i chatten. Tänk på att hålla en god ton i chatten. Bingovärdarna kommer att ta bort och -/eller ändra kommentarer som bryter mot våra riktlinjer och vid upprepande beteende som bryter mot dessa kan man bli avstängd från att chatta och -/eller att spela.

Idrottens Spel i Sverige AB kontrollerar dagligen rapportering om otillåtna aktiviteter från våra användare och gör även egna stickprovskontroller av Spelsajten. Idrottens Spel i Sverige AB förbehåller sig rätten att ha tillgång till ditt spelkonto för att undersöka eventuella klagomål från tredje part, samt att säkerställa att din användning av spelkontot inte strider mot dessa Allmänna Villkor eller Spelsajtens övriga riktlinjer genom att det exempelvis förekommer trakasserier, mobbning, pornografi eller andra olagliga aktiviteter.

Idrottens Spel i Sverige AB förbehåller sig rätten att godtyckligt ta bort och/eller moderera inlägg, bilder och meddelanden som görs på Spelsajten och som strider mot dessa Allmänna Villkor eller mot Spelsajtens övriga regler, riktlinjer och anvisningar, eller som på annat sätt kan uppfattas som stötande eller olämpliga. Idrottens Spel Service förbehåller sig även rätten att anmäla otillåtna inlägg och meddelanden till polismyndighet eller åklagarmyndighet samt till operatör som då kan komma att varna dig och även stänga ner ditt internetabonnemang.

Idrottens Spel i Sverige förbehåller sig rätten att skicka information till dig via de meddelandefunktioner som finns på Spelsajten.

9. Otillåten aktivitet på spelsajten

När du använder Spelsajten är det din skyldighet att följa dessa Allmänna Villkor, övriga regler, riktlinjer och anvisningar för Spelsajten, rådande lagar samt allmänt accepterade etiska och moraliska normer. Det innebär till exempel att det inte är tillåtet att:

- ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, reproducera, publicera, licensiera eller skapa verk som ingår i eller härleds från Spelsajten, eller sälja vidare information, programvara, produkter, tjänster eller liknande som  ingår i eller härleds från Spelsajten

- till Spelsajten överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program som riskerar att skada funktionen på Spelsajten eller någon annan egendom

- använda Spelsajten för olagliga aktiviteter eller för att distribuera eller publicera material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande

- publicera något material som kan uppfattas som kränkande eller nedvärderande

- använda Spelsajten i eget kommersiellt syfte, exempelvis för försäljning eller spridande av reklam

- använda Spelsajten som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost

- försöka kringgå Spelsajtens säkerhetssystem, eller försöka skaffa dig otillåten tillgång till något system eller nätverk som tillhör Spelsajten

- använda Spelsajten på ett sådant sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Spelsajten eller på något annat sätt inkräkta på andra personers användning av Spelsajten

10. Immateriella rättigheter och andra rättigheter

All upphovsrätt och varumärken samt andra immateriella rättigheter hänförliga till Spelsajten eller dess spel innehas av Idrottens Spel Service eller våra samarbetspartners. Du förvärvar således inte någon rätt till dessa rättigheter genom att skapa ett spelkonto.

Idrottens Spel i Sverige förbehåller sig rätten att i samband med exempelvis marknadsföring kopiera, spara, visa upp, distribuera eller på annat sätt använda sådant material från Spelsajten som du har lagt upp utan skyldighet att informera eller betala ersättning till dig eller till upphovsmannen.

Du ansvarar själv för att det material du lägger upp på Spelsajten, om det exempelvis används av Idrottens Spel i Sverige, inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Du ansvarar således för att det material som du lägger upp på Spelsajten, och som sedan används i till exempel marknadsföringssyfte av Spelsajten, inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Du är skyldig att hålla Idrottens Spel i Sverige skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av Idrottens Spel i Sverige nyttjande av det material du lägger upp på Spelsajten.

11. Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för samtlig hantering av personuppgifter är Idrottens Spel i Sverige AB, org. nr 556672-2103, Kungsportsavenyn 21, 411 36  Göteborg.

När du skapar ett spelkonto, spelar, deltar eller på annat sätt använder Spelsajten samtycker du till att uppgifter som lämnats av dig i samband med ansökan om att skapa spelkonto eller som Idrottens Spel i Sverige erhåller därefter, behandlas för bland annat marknadsföringsändamål via post, e-post och sms, för att framställa marknads- och kundanalyser (som kan innebära analys av dina spelvanor), statistiska beräkningar och kundanpassade tjänster samt för beräkning av din bonus (beräkning av bonus kan du läsa mer om på våra villkor för bonus). Samtycke avser Idrottens Spels erbjudanden och produkter. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, användarnamn och lösenord, information som genereras om dig vid nyttjande av våra spel såsom information om lagda spel, penningtransaktioner, tid och pengar spenderade, IP-adress samt dator-ID. Du godkänner också att Idrottens Spel i Sverige inhämtar uppgift om dig från tredje man, såsom SPAR och UC, för att bland annat säkerställa att Idrottens Spel i Sverige har korrekta kontaktuppgifter till dig. Notera dock att det alltid är du som ansvarar för att uppgifter som  finns på ”Mina sidor” på Spelsajten är korrekta. Du samtycker också till att personuppgifter kan komma att överlåtas till tredje man eller att de kan komma att lämnas ut när detta krävs från myndigheter eller om du betalar via vår betaltjänst eller vinner och vill ha pengarna utbetalade till ditt bankkonto. Vid deltagande i tävlingar eller lotterier som anordnas av Idrottens Spel i Sverige samtycker du också till att Idrottens Spel i Sverige publicerar ditt namn och i förekommande fall bild i bl. a. resultatlistor, marknadsföring och online.

Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att administrera ditt spelande, spelkonto och i övrigt för att fullgöra Idrottens Spel i Sverige skyldigheter gentemot dig samt för att kontrollera att du inte agerar i strid med våra Allmänna Villkor eller övriga regler, riktlinjer och anvisningar för Spelsajten.

Du har alltid rätt att efter skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur dessa hanteras. Du har rätt att en gång per år få denna information kostnadsfritt. Du har också alltid rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Idrottens Spel Service behandlar.

Om du läsa mer om hur vi behandlar och bearbetar dina personuppgifter, läs vår Integritetspolicy här.

Begäran om information eller rättelse ska skickas skriftligen till Idrottens Spel i Sverige AB, Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg. Du har även rätt att begära att uppgifterna inte får användas för reklam genom att ta kontakt med vår kundtjänst, tel. 010 – 250 21 00.

12. Avslutande av spelkonto

Idrottens Spel i Sverige har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig spärra, stänga av eller avsluta ditt spelkonto av säkerhetsmässiga eller tekniska skäl, t ex virusangrepp, eller om du bryter mot eller missbrukar någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, i andra regler, riktlinjer och anvisningar för Spelsajten eller om Idrottens Spel i Sverige har skälig grund att anta att så är fallet. Idrottens Spel i Sverige har även rätt att omedelbart avsluta ditt spelkonto om du inte längre uppfyller kraven i punkt 2 ovan för att skapa ett spelkonto, eller om myndighet begär det eller om Idrottens Spel i Sverige av någon annan anledning inte längre bedömer att du är lämplig för att inneha ett spelkonto.

Du är skyldig att ersätta Idrottens Spel i Sverige för all direkt och indirekt skada som förorsakats Idrottens Spel i Sverige i samband med att du bryter mot dessa Allmänna Villkor. Brott mot eller försök till brott mot säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. Alla försök till brott eller dataintrång polisanmäls.

13. Ansvarsbegräsning

Spelsajten tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i Spelsajten som Idrottens Spel i Sverige borde ha känt till och åtgärdat, ska Idrottens Spel i Sverige ersätta dig för eventuell förlust som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan hade innestående på ditt spelkonto.

Idrottens Spel i Sverige kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst, om inte Idrottens Spel i Sverige har agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

Idrottens Spel i Sverige ansvarar inte för:

- skada eller fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Idrottens Spel i Sverige, se punkt 8 ovan

- skada som kan uppstå om spel via Internet inte är möjligt på grund av driftstörning

- skada som uppkommit till följd av att en dragning inte kunnat genomföras på grund av lag eller myndighets beslut

- skada som kan uppstå på grund av avstängning eller avslutande av ditt spelkonto, se punkt 12 ovan

- skada som kan uppstå om någon obehörig använder dina uppgifter

- skada som uppkommit på grund av omständighet utom Idrottens Spel Services kontroll, såsom vid arbetskonflikt (även om den är påkallad av Idrottens Spel i Sverige), krigshändelse, sabotage, naturkatastrof eller liknande händelse.

De spel och tjänster som Idrottens Spel i Sverige erbjuder på Spelsajten kan förändras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande därom. Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner du att Idrottens Spel i Sverige har rätt att vidta sådana åtgärder. Idrottens Spel i Sverige ansvarar inte för eventuell skada som uppstår på grund av att Spelsajten ändrats, ersatts eller tagits bort.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser på Spelsajten. Idrottens Spel Service ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Du är själv ansvarig för att följa de användarvillkor och den integritetspolicy som gäller på de länkade webbplatserna.

14. Ändring av villkoren

Idrottens Spel i Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor för Spelsajten. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast två (2) veckor efter att de annonserats på Spelsajten. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast två (2) veckor efter det att meddelande härom skickats till dig. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft två (2) veckor efter att de annonserats på Spelsajten och de behöver således inte meddelas dig för att äga giltighet.

15. Information och meddelanden

Dessa Allmänna Villkor finns att ta del av på Spelsajten och de kan även beställas av dig via vår Kundtjänst på tel. 010 – 250 21 00 och e-post bingoteamet@idrottensbingo.se.

Du ska snarast efter ändring av din bostadsadress och/eller fakturaadress underrätta Idrottens Spel i Sverige skriftligen om ändringen. Anmäler du inte sådana ändrade förhållanden, ansvarar inte Idrottens Spel i Sverige för eventuell skada eller kostnad som du drabbas av till följd av detta.

Information om Idrottens Spel i Sverige, såsom information om vinstplan, dragningstillfällen och tillstånd finns på Spelsajten. Information om vinster meddelar Idrottens Spel i Sverige genom officiella dragningslistor.

16. Tillämplig lag och tvist

Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Allmänna Villkor.

Vid eventuell tvist mellan dig och Idrottens Spel i Sverige ska vi först försöka att komma överens, och om vi inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för nämndens prövning. I sådant fall kommer Idrottens Spel i Sverige att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation. Om tvisten inte avgörs av Allmänna Reklamationsnämnden, kan den istället avgöras av allmän domstol.